پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد در دوره هخامنشی

پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد در دوره هخامنشی

پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد در دوره هخامنشی

پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد در دوره هخامنشی

دسته بندی فنی و مهندسی
فرمت فایل ppt
حجم فایل 5.1 مگا بایت
تعداد صفحات 160
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

پاورپوینت مطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد دردوره هخامنشی در 160 اسلاید

در فاصله حدود 22كیلومتریشمال شرقپاسارگاد درابتدای تنگه ایكه به تنگ حنا معروف است دو سد تاریخیشناسایی شدهكه مربوط به دوره هخامنشی است. هركدام از اینسدها سازهایسنگی نیز دارند. سدها به وسیله كانالی به طول2700 متربه هم متصلشده اند. در بخش دیگری از منطقه ودر محدودهدشت علفی در 15 كیلومتریشمال شرقمحوطه پاسارگاددو سد دیگر وجود دارد كه به سدهای علفی معروفند.

این سدها روی چند جریان فصلی جهت كنترل سیلاب وذخیره آبایجادشده اند. همچنین در 11 كیلومتری بالادستآرامگاهكوروشیك بند تاریخی وجود دارد كه به نظرمی رسد جهت كنترلآب چشمه بناب و هدایت آن به محوطه پاسارگادساخته شدهباشد. بند تاریخی دیگری نیز در جنوب پاسارگاددر محلی كهبه دم دریا معروف است، وجود دارد. در انتهای جنوبیدشت پاسارگادو نزدیك تنگسعادت شهرسد دیگری وجود دارد كهبه سدسرپنیران معروف است و روی یك جریان فصلی ساختهشده است. در تنگ بلاغی، منطقه توابع ارسنجان نیز سدهایتاریخی دیگریشناسایی شده است.

جدای از این سدهاكانال هاوشبكه-هایگستردهآب رسانیجهت انتقال آب سدها به مناطقمورد نظرایجاد شده كهگسترده ترینآنها كانال بخش شرقیدشت پاسارگاداست كه نزدیك به 45 كیلومتر درازا دارد. همچنیندر دوسمت تنگ بلاغی نیزكانال هایآبرسانی وجود دارد كهدر برخیازقسمت هابا برشصخره هاساختهشده اند. كاربریاینسدها كنترل سیلاب، تامین آب مورد نیاز مناطق مسكونی، زمین-های كشاورزی، باغ ها، پردیس كوروش و محوطه حكومتی پاسارگاداست. با توجه به مطالعات وبررسی هایانجام شدهتاریخ ساختسدها وكانال های آب رسانیمنطقه پاسارگاد مربوطبه دورههخامنشی است.

وجود بناهای باشكوه سلطنتی، پردیس كوروش، مجموعه گسترده سدها و كانال های آب رسانی، پل ها، محوطه های مسكونی عمومی و باقیمانده راه های ارتباطی نشان از اقدامات متعددی است كه دردورة هخامنشی در دشت پاسارگاد انجام شده است. بنابراینتوسعه و پیشرفت پاسارگاد به عنوان مركز مهم سیاسی اجتماعی دوره هخامنشی حاصل برنامه ریزی و مدیریت علمی و توجه به همه قابلیت های موجود در منطقه بوده است.

یكی از مهمترین برنامه های دولت هخامنشی رسیدگی به مسئله آب است كه شاه و تشكیلات اداری اداره آن را برعهده گرفته بودند.

مطالعات وپژوهش های باستان شناسیدر موردساختارهای تاریخیمرتبط با آب در منطقه پاسارگاد نخستین بار درسال1329 توسط علی سامی انجام شد. وی در جریان كاوشهای باستان شناسیدر محوطه پاسارگاد بخشی از آب نماهایباغ شاهیرا كاوش نمود (سامی88:1338) اماپیش از این در سال1917ژنرال سرپرسی سایكس در دهانه تنگ كمین (سعادتآباد) آثاریاز یك سد تاریخی را شناسایی كرد (سامی89:1338).

پس از آن دیوید استروناخ در سالهای 1961 تا 1963 كهدر محوطهپاسارگاد اقدام به كاوشباستان شناسینمود،بخش های دیگریاز آب نماها را كاوش كرد ونقشه ایاز وضعیت باغو پساز وی : چگونگی آبیاری آن ارائه نمود (استروناخ155:1379)…

این فایل یک مجموعه جامع و کامال دربارهمطالعه و پژوهش منابع آب و مدیریت آن در منطقه پاسارگاد دردوره هخامنشی به همراه گزارش، تصاویر، نقشه، پلان، طرح بازسازی باغ ها، سدها و کانال های موجو در منطقه پاسارگاد، نقشه مکان یابی سدها، کانال ها و باغ ها و … می باشد و شامل موارد زیر می باشد:

فهرست

چکیده

مقدمه

موقعیت جغرافیایی دشت پاسارگاد

شكل گیریو توسعه پاسارگاد در دوره هخامنشی

مطالعات وپژوهش هایانجام شده در رابطهبا ساختارهایآب منطقه پاسارگاد

تاریخ گذاریسدها وكانال هایآب رسانی

معرفی سدها وكانال های آب رسانیمنطقه پاسارگاد

الف: سدها و بندها

سد شماره 1 تنگ حنا

سد شماره 2 تنگ حنا

پلان سد شماره 2 تنگحنا

پلان و برش بخشی از خروجی سازه سدهای 1و 2 تنگ حناو بازسازیوضعیت كنترل آب به وسیله الوار در اینسازه ها

سدهای شماره یك و شماره دو دشت علفی

بند مرغاب

نقشه مسیر احتمالی انتقال آب از بند مرغاب به محوطه پاسارگاد

بند دم دریا

بند تنگ بلاغی

سد سرپنیران

استخر (سلخ) گمبكان

پلان سدنعمت آبادكه به صورت قوسی اجرا شدهاست

موقعیت سدهای تنگ حنا و محدوده احتمالی دریاچهآن ها

ب:كانال هاوشبكه های آب رسانی

كانال آب سدهای تنگحنا

كانال های آب رسانیدشت پاسارگاد

كانال های آب رسانیتنگ بلاغی

نقشه تامین آب دشت كمین از سد سرپنیران، بند دم دریا و بند بلاغی به وسیلهكانال هاوشبكه هایتوزیع آب

كانال ها و شبكه های آبرسانی دشت كمین

نقشه كلی سدها و كانال های آب رسانی در گسترده دشت پاسارگاد و دشت های پیرامون

پردیس كوروش و نظام آبیاری آن

طرح بازسازی شده بخشی از پردیس در فضای روبروی ایوانجنوب شرقیكاخ اختصاصی

طرح باغ شاهی، وضعیتآب نماهاو فضای میانكاخ ها

نقشه باغ شاهی تهیه شده به روش ژئومغناطیس

دلایل ساخت سدها و كانال های آب رسانی و مكانیابی آن ها

كنترل سیلاب هایفصلی

تامین آب محوطه حكومتی پاسارگاد و پردیس شاهی

طرحاستخر احتمالی در مسیر ورود به محوطه باغ شاهیدر محلپل هخامنشی

آب رسانیبهمنطقه هایمسكونی عمومی ومكان های دولتیو تامین آب مورد نیاز ساكنانآ نها

ذخیره سازیآب جهت تامین آب مورد نیاززمین های كشاورزی،باغ ها

تصویرنگاره كشاورز روی مهراستوانه ایقرن پنجم پ. م.

بهره برداری احتمالی صنعتی از نیروی آبی(هیدرولیكی) برخی سدها (سد 1 و 2 تنگ حنا)

ایجادكانال ها در دامنه تپه های طبیعی

ایجاد كانال درزمین های هموار

ایجادكانال درقسمت هایكوهستانی

نتیجه

منابع و ماخذ

مطالب مرتبط

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *